GDPR

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

1. BAGGRUND

1.1
Den 25. maj 2018 er EU’s persondataforordning trådt i kraft og udgør sammen med Databeskyttelsesloven en regulering af behandling af personlige oplysninger. 
1.2
Dette dokument indeholder oplysninger om, hvorledes Bundgaard & Dejgaard Advokater ApS behandler og registrerer dine personlige oplysninger. På www.bdadvokater.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version heraf. 

2. DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER

2.1
Bundgaard & Dejgaard Advokater ApS er dataansvarlig i relation til de personoplysninger, der behandles i forbindelse med vores arbejde og samarbejdsrelationen. 
2.2
Bundgaard & Dejgaard Advokater ApS er registreret hos Erhvervsstyrelsen under CVR-nr. 38113550. 
2.3
Bundgaard & Dejgaard Advokater ApS kan kontaktes som følger: Med almindeligt brev: Bundgaard & Dejgaard Advokater ApS, Møldrupvej 2, 8220 Brabrand. Pr. e-mail: bd@bdadvokater.dk. 
2.4
Din dataansvarlige fysiske kontaktperson vil være Birgitte Dejgaard. 
2.5
Ved enhver henvendelse er det en stor fordel for sagsbehandlingen, såfremt der kan oplyses et eventuelt sagsnummer eller den faste kontaktperson hos Bundgaard & Dejgaard Advokater ApS

3. MODTAGNE OPLYSNINGER

3.1
Når du er kunde her, behandler vi diverse almindelige arbejdsrelaterede personoplysninger fra dig i form af bl.a. navn, titel, telefonnummer, e-mailadresse, arbejdsplads, bankoplysninger samt øvrige personoplysninger, som du meddeler os. Herudover indsamler vi de personoplysninger, som er nødvendige til overholdelsen af hvidvaskloven i de sager, hvor dette er påkrævet. Disse oplysninger er kopi af kørekort/pas og kopi af sygesikringsbevis, herunder oplysninger om CPR.nr. Når du eller den virksomhed, du er ansat hos, er leverandør til os, behandler vi almindelige arbejdsrelaterede personoplysninger om dig i form af de kontaktoplysninger, som du meddeler os i forbindelse med bestilling eller gennem-førelse af en ordre. 

4. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER

4.1
For kunder, ansatte hos kunder eller repræsentanter for kunder, herunder potentielle kunder, sker behandlingen af dine personoplysninger som led i sagsbehandlingen af den relevante sag og i overensstemmelse med sagens formål, herunder oprettelse af dig og/eller den virksomhed, du er ansat hos, som klient og kontaktperson, fremsendelse af aftalebrev, rådgivning, besvarelse af spørgsmål, overholdelse af bogføringsloven, hvidvaskloven samt advokatsamfundets regler om god advokatskik. 
4.2
For leverandører eller kontaktpersoner hos leverandører sker behandlingen af dine personoplys-ninger med henblik på at oprette dig eller den virksomhed, du er ansat hos, som leverandør og kontaktperson, dokumentation af ordrer, kommunikation vedrørende vores ordrer samt sikring af revisions- eller transaktionsspor. 
4.3
Det retlige grundlag for vores behandling af personoplysningerne fremgår af persondataforordnin-gens artikel 6, stk. 1 litra b og litra c. 

5. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

5.1
Vores behandling af personoplysninger vil altid ske i overensstemmelse med interne retningslinjer samt personaleinstruks i medfør af Databeskyttelsesloven. Dette indebærer blandt andet, at jeg sikrer, at personoplysninger behandles fortroligt og i et sikkert miljø, såvel fysisk som elektronisk. Derudover vil alene de relevante personer, der direkte eller indirekte er knyttet til den konkrete sag eller opgave have adgang til personoplysningerne. 

6. MODTAGERE AF OPLYSNINGERNE

6.1
Som led i vores arbejde kan det være nødvendigt at dele dine personoplysninger med leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med IT-drift, IT-support, hosting af data, arkivering og bogholderi, samt eventuelle andre advokatvirksomheder, som bistår os med din sag. 
6.2
Vi kan endvidere videregive dine personoplysninger til eksterne tredjeparter i form af offentlige myndigheder, modparter og andre advokatvirksomheder i det omfang, at det sker som led i vores rådgivning eller i øvrigt nødvendigt for håndteringen af din sag. Vi kan ligeledes videregive dine personlige oplysninger til revisorer til brug for udarbejdelse af regnskaber og til brug for revision. 

7. OVERFØRELSE AF PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE ELLER ORANISATIONER

7.1
Bundgaard & Dejgaard Advokater ApS videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til (parter i) tredjelande eller Internationale Organisationer uden at indhente dit skriftlige samtykke først. 

8. DINE RETTIGHEDER

8.1
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Bundgaard & Dejgaard Advokater ApS’ behandling af oplysninger om dig, herunder: 
– Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Bundgaard & Dejgaard Advokater ApS behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
– Du har altid ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 
– Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Bundgaard & Dejgaard Advokater ApS’ behandling af dine personoplysninger. 
– Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og læsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 
– Du har retten til at blive glemt og kan derfor bede om at dine data hos os slettes 
– Du har retten til at få at vide, hvis dine data hos os skulle være blevet hacket eller stjålet 
8.2
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

9. OPBEVARING OG SLETNING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

9.1
Vi vil opbevare dine oplysninger, så længe sagen er verserende, og så længe dine oplysninger kan have relevans for en efterfølgende sag, der udspringer heraf. Dine oplysninger vil dog blive slettet på det seneste tidspunkt af 1) at sagen forældes endeligt efter Forældelsesloven, eller 2) at den lovbestemte opbevaringspligt udløber. 
9.2
Af hensyn til at kunne undgå interessekonflikter vil vi, uanset pkt. 9.1, beholde dine stamdata; her-under navn, adresse, kontaktdetaljer samt navne på erhvervsmæssige relationer i op til 5 år efter en sags afslutning. 

10. COOKIES

10.1
På vores hjemmeside gøres der udelukkende brug af ”funktionscookies”. Før at Bundgaard & Dejgaard Advokater ApS kan placere cookies på din computers harddisk, kræver det, at du har givet tilladelse til, at vi anvender cookies. Dette sker først når du trykker ”ok” i feltet, der dukker op nederst på Bundgaard & Dejgaard Advokater ApS’ hjemmeside, når du besøger den. Vi indsamler ikke personoplysninger via cookies. 

11. KLAGE TIL DATATILSYNET

11.1
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Bundgaard & Dejgaard Advokater ApS behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

12. OPDATERING AF DENNE POLITIK

12.1
Vi gennemgår regelmæssigt håndtering af persondata for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Vi forbeholder os retten til at ændre håndteringen uden forudgående varsel. Væsentlige ændringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. 
12.2
Seneste opdatering er sket den 1. oktober 2021. 

Hos os får du tilgængelighed og personlig rådgivning