Forretningsbetingelser

Forretnings-betingelser

FORRETNINGSBETINGELSER

August 2021 version 

Bundgaard & Dejgaard Advokater ”BD Advokater” er et advokatanpartsselskab registreret i Erhvervsstyrelsen under CVR-nr. 38113550.  

Alle advokater hos BD Advokater er beskikket af Justitsministeriet og er medlemmer af Advokatsamfundet. Advokatfirmaet er underlagt tilsyn af Advokatsamfundet, herunder tilsyn med overholdelsen af de advokatetiske regler og reglerne for behandling af betroede midler. Oplysninger om Advokatsamfundet findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk 

Disse forretningsbetingelser er gældende fra 23 august 2021 for samtlige sager og øvrige opgaver, som en kunde anmoder BD Advokater om at udføre, og forretningsbetingelserne kan alene fraviges ved skriftlig aftale. 

1. MODTAGELSE AF SAGER

1.1. 
BD Advokater anerkender hurtigst muligt modtagelsen af en sag. I det omfang det skønnes nødvendigt, eller fremsætter kunden ønske herom, vil der blive fremsendt et aftalebrev, der nærmere redegør for opgavens omfang og de individuelle vilkår, hvorefter opgaven udføres. 

1.2. 
Ved modtagelse af en sag sikrer BD Advokater, at der ikke foreligger interessekonflikter. Opstår der i forbindelse med opgavens udførelse interessekonflikt, som medfører, at BD Advokater ikke kan behandle sagen, gives der straks meddelelse herom, hvorefter aftalen om rådgivning opsiges. En sådan opsigelse sker uden ansvar for BD Advokater. 

1.3. 
BD Advokater er forpligtet til at iagttage reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger imod hvidvaskning af penge. De fornødne identitetsoplysninger for kunden vil blive indhentet og opbevaret i henhold til gældende krav herom. 

2. UDFØRELSE AF SAGER

2.1.
BD Advokater og firmaets advokater udøver deres virksomhed efter retsplejelovens regler om god advokatskik i henhold til retsplejelovens § 126, de af Advokatsamfundet udstedte regler med hjemmel i retsplejelovens § 127 vedrørende betroede midler (klientkonti) samt Advokatsamfundets advokatetiske regler.

3. KOMMUNIKATION

3.1.
Kommunikation mellem BD Advokater og kunder kan finde sted pr. brev, e-mail, sms samt fastnet og mobiltelefon. Såfremt der ikke udtrykkeligt er aftalt anvendelse af særlige sikkerheds-foranstaltninger vedrørende denne kommunikation, vil fremsendelse finde sted uden kryptering eller lignende sikkerhedsforanstaltninger.

3.2.
BD Advokater går ligeledes ud fra, hvis andet ikke udtrykkeligt er aftalt, at alle forsendelser kan fremsendes til kundens sædvanlige postadresse, e-mailadresse eller mobilnummer uden særlige anførsler om fortrolighed.

3.3.
BD Advokater garanterer ikke, at e-mails og anden elektronisk kommunikation er fri for virus m.v.

4. HONORAR OG BETALINGSBETINGELSER

4.1.
Medmindre der foreligger aftale om en fast pris eller aftale om honorering ud fra medgået tid, fastsættes honoraret med udgangspunkt i medgået tidsforbrug, de involverede værdier, sagens betydning, ansvaret der er forbundet med opgaven og det opnåede resultat. 

4.2.
Udlæg og øvrige eksterne omkostninger i forbindelse med den udførte opgave betales af klienten ud over honoraret. 

4.3.
Efter anmodning afgiver BD Advokater forud for opgavens påbegyndelse et overslag over honorarets størrelse og oplysning om de forventede øvrige omkostninger forbundet med sagsbehandlingen. Hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget, orienteres klienten herom, så snart det er muligt, og der afgives i denne forbindelse et nyt overslag. I sager for forbrugere afgives altid ved påbegyndelse af sagen oplysning om honoraret og øvrige omkostninger. 

4.4.
Fakturering af honorar sker løbende. 

4.5.
Såvel forinden påbegyndelse af en sag som under sagens forløb kan BD Advokater kræve forudbetaling eller depositum til hel eller delvis dækning af fremtidige honorarer og udlæg. 

4.6.
Udlæg og andre eksterne omkostninger opkræves forud for udgiftens afholdelse eller forud for det tidspunkt, hvor BD Advokater påtager sig forpligtelsen hertil overfor tredjemand. 

4.7.

Såfremt opgaven omfatter deponering eller overførsel af konto oprettet af eller tilhørende BD Advokater, vil negative renter og øvrige gebyrer og omkostninger forbundet hermed blive viderefaktureret til kunden.

4.8.
Betalingsbetingelserne er netto kontant 8 dage efter modtagelse af faktura, medmindre andet er angivet på fakturaen. Efter forfaldsdatoen beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

5. KUNDEMIDLER

5.1.
Alle beløb, der indbetales til BD Advokater, forvaltes og forrentes efter Advokatsamfundets regler og vil blive indsat på kundekonti. 

6. OPBVARING OG HÅNDTERING AF INFORMATION, BILAG M.V.

6.1.
BD Advokater opbevarer og behandler alle informationer, dokumenter m.v. i overensstemmelse med gældende regler, herunder de advokatetiske regler og hvidvaskloven.

6.2.
Som led i sagsbehandlingen vil BD Advokater modtage personoplysninger for kunden eller repræsentanter for kunden. Disse oplysninger behandles efter aftale med kunden og i overensstemmelse med sagens formål. Læs mere om behandling af personlysninger hos BD Advokater på www.bdadvokater.dk.

7. FORTROLIGHED

7.1.
BD Advokater er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af eller om kunden fortroligt, medmindre der er tale om offentligt tilgængelige oplysninger Alle medarbejdere er pålagt tavshedspligt vedrørende kundernes sager og øvrige forhold.

8. ANSVAR, ANSVARSBEGRÆNSNING OG FORSIKRING

8.1.
BD Advokater er ansvarlig for den bistand, der ydes kunden i henhold til dansk rets almindelige regler.

8.2.
Uanset det i pkt. 8.1. anførte er BD Advokaters ansvar dog beløbsmæssigt begrænset til det mindste beløb af

  1. det samlede betalte advokatsalær i den pågældende sag (ekskl. moms) x 5, og
  2. den forsikringsdækning, der betales af advokatfirmaets ansvarsforsikring pr. 1. august 2021, udgørende maksimalt kr. 2.500.000,00 pr. år. 

8.3.
BD Advokaters ansvar omfatter ikke indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, minste fortjeneste, tab af data, skade på goodwill og/eller image eller andre former for indirekte tab. 

8.4.
BD Advokater hæfter endvidere ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som BD Advokater har henvist kunden til, ligesom BD Advokater ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som BD Advokater efter aftale med kunden har overladt dele af en opgaves løsning til. 

8.5.
Krav kan alene rejses mod BD Advokater og således ikke mod de enkelte partnere eller andre medarbejdere.

8.6.
BD Advokater er ansvarsforsikret efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler hos ADIS A/S Forsikring og dette forsikringsselskab har samtidig stillet lovpligtig garanti for klientkontomidler i henhold til de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

9. LOVVALG OG VÆRNETING

9.1.
Eventuelle tvister mellem BD Advokater og en kunde afgøres i henhold til dansk ret og kan alene indbringes for danske domstole ved BD Advokaters hjemting i første instans.

Vi har de faglige kompetencer samt den nødvendige indsigt og erfaring, der bringer dig sikkert i mål